ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปของตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมอบต.

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ปีงบ 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ท้ายตลาด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

แจกถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ผลิตภัณฑ์ในตำบล