ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นั้น จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กิจกรรมอบต.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

ผลิตภัณฑ์ในตำบล