การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานประจำปี

อบต.ท้ายตลาด ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลท้ายตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังมีรายละเอียดตามแผนการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ