ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดหลวงท้ายตลาด หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ