ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกร้าง – คลองสุนันทา (ลบ.ถ.64-013) หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,604 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ