แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม