การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล