รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน