ประกาศใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ