รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลรายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม