โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ให้กับพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างอบต.ท้ายตลาด เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด