โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 อบต.ท้ายตลาด อ. เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดโครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ในหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลท้ายตลาด เวลา 10.00 น.และเวลา  13.30 น.

โดยออกรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และการเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลมาบรรจุในแผนพัฒนา ของ อบต.ท้ายตลาด ในการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการออกประชาคม ได้แก่

  1) ผู้บริหาร และคณะ

  2) สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่

  3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด

  4) โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด, โรงเรียนวัดท่าข้าม

  5) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด

 6) คณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาด

 7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

       อบต. ท้ายตลาด

 8) พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท้ายตลาด

 9) สัดส่วนตำบล ตามประกาศ อบต.ท้ายตลาด ฯลฯ

     โดยมีวาระการประชุมในการเสนอโครงการต่างๆ ของประชาชน การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บและคัดแยกขยะในครัวเรือน กองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ