โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านสู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 เมษายน 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านสู่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านและชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต