โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นำโดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และคณะผู้บริหาร จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กระดับปฐมวัยหลักสูตรการเรียนการสอน งาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก