พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เชิญไปประดิษฐานให้ คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้เคารพสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา อารีเอื้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด