โครงการอบรมรณรงค์หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดนำโดย นายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมรณรงค์หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรณรงค์ในการสร้างวัฒนธรรมการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน.และสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางถนนและสวมหมวกนิรภัย 100% และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้รับความอนุเคราห์ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ที่มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรขององค์กาารบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด