โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการเกิดอักคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีปฎิบัติงาน การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก