กิจกรรมลอยกระทงภายใต้โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงภายใต้โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วิธีการประดิษฐ์กระทง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนระลึกถึงคุณประโยชน์ของน้ำ รู้จักการขอขมาพระแม่คงคาและนักเรียนยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดกิจกรรม