การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ท้ายตลาด ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 สำหรับโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท้ายตลาด ก่อนนำเสนอร่างแผนฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาต่อไป