การรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมหน่วยงาน

อบต.ท้ายตลาด ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และผู้นำ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และแจ้งความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.ท้ายตลาด