การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์