แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเรียบร้อยจึง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตามเอกสารแนบท้าย