กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566 เป็นสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

งานกิจการสภา