กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม NO  Gift  Policy  และขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่ว…

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 4.การน…

แนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ 2. การ…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2566

เอกสารแนบ 3. การ…

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ 1.คำสั…