ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองวัดหลวง – บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกร้าง – คลองสุนันทา (ลบ.ถ.64-013) หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด กว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,604 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนดิน ถนนสายคันคลองตาวัง (ลบ.ถ.64-024) หมู่ที่ 2, 5 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2706 ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตะเคียน-บ้านโรงหนอง (ลบ.ถ.64-007) หมู่ที่ 5 ต.ท้ายตลาด ต่อจากของเดิมถึงกลุ่มบ้านนายสุพัณ เสือสุพรรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดหลวงท้ายตลาด หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบของกองช่าง อบต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาต่อจากของเดิมทางข้ามซอยรื่นล้ม ถึงบ้านนายโกศล กลิ่นไทย ถึงโรงงานนายชัยนรินทร์ ทรัพย์ประกอบ หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…