แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ แบบราย…

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ แผนบริ…

นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่ว…

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ แบบราย…

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้อง…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมหน่วยงาน “สุจริต โปร่งใส หน่วยงานใสสะอาด 2565”

องค์การบริหารส่ว…

นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เอกสารแนบ ประกาศ…

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แผนบริ…

แบบรายงานการประเมนิ ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แบบราย…