การรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

อบต.ท้ายตลาด ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และผู้นำ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเสนอปัญหาความต้องอ่านต่อ…