ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อาศัยอำนาจตามควา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

ด้วยองค์การบริหา…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรว…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

อาศัยตามความในข้…

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ตามที่ องค์การบร…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบกระทรว…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ตามพระราชบัญญัติ…

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

ด้วยองค์การบริหา…