แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ แผนพัฒ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ แผนพัฒ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ รายงาน…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่ว…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566)

องค์การบริหารส่ว…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เอกสารแนบ แผนพัฒ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามแ…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหา…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามระเ…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 3/2563

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับ ที่ 3) ครั้งที่ 3/2563

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ครั้งที่ 2/2563

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อาศัยอำนาจตามควา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหา…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบั ที่ 2) (ครั้งที่ 2/2563) (ฉบบัแก้ไข)

ตามที่องค์การบริ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหา…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถึงเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561

อาศัยอำนาจตามระเ…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

ด้วยองค์การบริหา…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรว…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

อาศัยตามความในข้…

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ตามที่ องค์การบร…

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (ประจำปีงบประมาณ 2559)

ตามพระราชบัญญัติ…

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 25…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบกระทรว…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ตามพระราชบัญญัติ…